دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
آزمايشگاه شيمي و حاصلخيزي خاك

 
 

آزمايشگاه شيمي و حاصلخيزي خاك

 

 تجهيزات :

جذب اتميك به همراه كوره گرافيتي ، فلم فتومتر ، هود آزمايشگاهي بزرگ كلدال 12 خانه اسپكتروفتومتر، شوري سنج ،PH متر سانتريفيوژ، ترازوي 01/0 گرم، كوره الكتريكي ، آون

نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به سازمان ها و يا صنايع بيرون از دانشگاه:

 

 

 
 
//
//
Powered by DorsaPortal